2011 د ترکیې منظم پرمختګ راپور

په 2011 کې خپور شوی "د ترکیې لپاره منظم پرمختګ راپور" راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.