2001 د ترکیې منظم پرمختګ راپور

ه 2001 کې خپور شوی "د ترکیې لپاره منظم پرمختګ راپور" راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.