2005د ترکیې منظم پرمختګ راپور

په 2005کې خپور شوی "د ترکیې لپاره منظم پرمختګ راپور" راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.