(د وډ منځنۍ دورې برنامه (2006-2008

د 2008-2006 کلونو پوښښ لاندی منځنی مودی د برنامی یا کړنلاری لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.