د موقتي ساتنې مقررات

د مقرراتو Pdf حالت ته د رسیدو لپاره کیکاږی
 

په رسمي جریده کې چاپ شوی د مقرراتو د پلي کولو ته د رسیدو لپاره کیکاږی
 

په انګلیسي ژبې کی د مقرراتو ته د رسیدو لپاره کیکاږی
 

په عربي ژبې کی د مقرراتو ته د رسیدو لپاره کیکاږی