(د وډ منځنۍ دورې برنامه (-2008-2010

د 2010-2008 کلونو پوښښ لاندی منځنی مودی د برنامی یا کړنلاری لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.