د بهرنيانو د کاري جوازونو د قانون پلي کولو مقررات

د29/08/2003په نیټه کی جوړه شوی " د بهرنيانو لپاره د کار جوازونو قانون " دمقررات پلي کولو د راکښته کولو( ډاونلوډ) لپاره کیکاږی