(د وډ منځنۍ دورې برنامه (-2009-2010

1-2009 کلونو پوښښ لاندی منځنی مودی د برنامی یا کړنلاری لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.