د موقتي ساټنې لاندې د بهرنيانو د کار جوازونو مقررات

د26/04/2016په نیټه کی د29695 شمېری پر بنسټ د نړیواله ساتنې غوښتونکي اوهغه وګړی چې د نړیواله ساتنې دریڅ لري د هغوی دکار په اړوند مقررات لپاره کیکاږی