په ترکیه کې د بهرني زده کونکو پورې اړوند مقررات

د15/04/1985په نیټه کی په ترکیه کې جوړه شوی د بهرني زده کونکو پورې اړوند مقرراتو د راکښته کولو( ډاونلوډ) لپاره کیکاږی