د ۲۰۱۶ کال د ترکیه د کډوالی راپور خپور شو

د ترکیې د جمهوریت په تاریخ کې د نړیوال کډوال په اړه د کډوالی څلورم ملي راپور ،د ۲۰۱۶ کال د ترکیه کډوال راپور خپور شو . ۲۰۱۶ کال ترکیه کډوال راپور ته د Pdf په ډول د لاسرسی لپاره کلیک وکړی