د ګمارنې ارزونه او د بې ځایه کیدو مقررات

د ګمارنې ، ارزونې او د ځای بدلولو مقرراته"د رسیدو لپاره کیکاږی