د مهاجرت مدیریت عمومي مدیریتود داخل خدمت روزنې مقررات

دکډوالو عمومي مديريت د داخلی خدماتو روزنې مقرراتو ته د رسیدو لپاره کیکاږی