د 2001 کال لپاره ملي برنامه

د 2001کال د ملي برنامي یا کړنلاری لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.