( پرمختیایی پلانونه (2001-2005

د 2001-2005 کلونو تر پوښښ لاندې د 8 پرمختیایی پلان لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.