2008د ترکیې منظم پرمختګ راپو

په 2008 کې خپور شوی "د ترکیې لپاره منظم پرمختګ راپور" راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.