د ترکیې د دولت د کډوالو نړیواله تګلاره د پراختیا مرکز ترمنځ د همکارۍ همغږیز تړون

د ترکیې د دولت د کډوالو نړیواله تګلاره د پراختیا مرکز ترمنځ د همکارۍ همغږیز تړون