د 2003 کال لپاره ملي برنامه

د 2003 کال د ملي برنامي یا کړنلاری لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.