(د وډ منځنۍ دوره برنامه (2011-2013

د 2013-2011 کلونو پوښښ لاندی منځنی مودی د برنامی یا کړنلاری لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.