(د وډ منځنۍ دورې برنامه (2010-2012

د 2012-2010 کلونو پوښښ لاندی منځنی مودی د برنامی یا کړنلاری لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.