(د وډ منځنۍ دورې برنامه (2007-2009

د 2009-2007 کلونو پوښښ لاندی منځنی مودی د برنامی یا کړنلاری لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.