په ترکیه کې د بهرنیو چارو د ماموریت د پرسونلو د پيژندنې کارت مقررات

د10/01/2007 په نیټه کی په ترکیه کې جوړ شوی د بهرنیو چارو د مامورینو د پرسونل د پيژندنې کارت مقرراتو د راکښته کولو(ډاونلوډ)لپاره کیکاږی