د میشته کیدو قانون

د 5543 شمېری پر بنسټ "د میشته کیدلو قانون " Pdf ته د رسیدو لپاره کیکاږی.