د انساني قاچاق سره مبارزه او د قربانيانو د خوندیتوب مقرره

د انساني قاچاق سره مبارزه او د قربانيانو د خوندیتوب اړه مقرراتو ته د رسیدو لپاره کیکاږی