د 2008 کال لپاره ملي برنامه

د 2008کال د ملي برنامي یا کړنلاری لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.