د 2006 کال د لاسرسي شراکت سند

د 2006 کال د پرله پسي و نډی ملګرتیا سند لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.