د کډوالو د قانوني وضعیت په هکله کنوانسیون یا تړونون

د کډوالو د قانوني وضعیت په هکله کنوانسیون یا تړونون