په مستقیمه پانګه اچونه کې د بهرنیو اتباعو د ګمارلو مقررات

د 2003/08/29په نیټه کی په مستقیمه توګه پانګه اچونی کې د بهرنیو اتباعو د ګمارلو مقرراتو د راکښته کولو( ډاونلوډ) لپاره کیکاږی