.له لاری 460 زنګونو سره 10.744کسانو ژوند ژغوړل شوی دي YİMER 157

0

د نن ورځی ترلاسه شوي
تلیفونونو شمیر

0

پدې میاشت کی ترلاسه شوي
تلیفونونو شمیر

0

پدې کال کې ترلاسه شوي
تلیفونونو شمیر

0

په مجموع توګه د ترلاسه شوي
تلیفونونو شمیر