د ټولو کډوالو کارګرو او کورنیو غړو حقونو د خوندیتوب لپاره نړیوال کنوانسیون یا تړونون

د ټولو کډوالو کارګرو او کورنیو غړو حقونو د خوندیتوب لپاره نړیوال کنوانسیون یا تړونون