د بهرنيانو او د نړیوالی ساتنې قانون

زموږ د وزارت لخوا چمتو شوی "د بهرنيانو او نړیوال ساتنې قانون" د ۲۰۱۳ اپریل ۴  د ترکيې د ملي شورا مجلس کې ومنل شو او ولسمشرۍ ریاست ته واستول شو. ۶۴۵۸ شمیرد بهرنیانو او نړیوال څارنه په اړه قانون (YUKK) زمونږ د ولسمشر لخوا په ۲۰۱۳ اپریل ۱۱  کې تصویب شو او د ۲۰۱۳ اپریل ۱۱ ،۲۸۶۱۵ شمیر رسمي جریده کې خپور شو.

د بهرنيانو او د نړیوالی ساتنې قانون