.نجات یافتند YİMER 157 نفر در 788 تماس از طریق 15341

0

تعداد مکالمات دریافتی امروز

0

تعداد مکالمات دریافتی این ماه

0

تعداد مکالمات دریافتی امسال

0

تعداد کل مکالمات دریافتی

ikamet
gecici-koruma
e-ikamet
veri-guncelleme