د سوریې عربي جمهوریت د ترکیې د جمهوریت دولت سره د ناقانونه کډوالو برته د ليږلو او منلو په اړه هوکړه یا تړونون

د سوریې عربي جمهوریت د ترکیې د جمهوریت دولت سره د ناقانونه کډوالو برته د ليږلو او منلو په اړه هوکړه یا تړونون