د 1967 کال د کډوالو د قانوني وضعیت پروتوکول

د کډوالۍ د قانوني وضعیت یا دریڅ په هکله د 1967 پروتوکول یا هوکړي ته د رسیدو لپاره کیکاږی.