(پرمختیایی پلانونه (2007-2013

د 2003-2007 کلونو تر پوښښ لاندې د 9 پرمختیایی پلان لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.