(د وډ منځنۍ دورې برنامه (2012-2014

د 2014-2012 کلونو پوښښ لاندی منځنی مودی د برنامی یا کړنلاری لپاره راکښته کولو) ډاونلوډ( لپاره کیکاږی.