د حقوقي مشورتي او لوی څارنوالۍ ازموینې او د ګمارنې مقررات

حقوقي مشوري اود وکالت ازموینه او د ګمارنې مقرراتوته د رسیدو لپاره کیکاږی