د پناه غوښتنې او د مهاجرت د ملی عمل پلان

د مهاجرت په اړه د اروپايي اتحادیې د پناه غوښتنې او تصویب په اړه د ترکیې ملي عمل پلان کلیک