د ډیسپلین نظارت کونکي مقررات

د ډیسپلین امیرونو مقرراتوته درسیدو لپاره کیکاږی