د کورنیو چارو وزارت استراتیژیک پلان

د کورنیود چارو وزارت د 2010-2014 کلونو بر پوښښ لاندی د ستراتیژیک پلان لیدو لپاره کیکاږی.
 

د کورنیود چارو وزارت د 2019-2015 کلونو بر پوښښ لاندی د ستراتیژیک پلان لیدو لپاره کیکاږی.
 

د کورنیود چارو وزارت د 2023-2019 کلونو بر پوښښ لاندی د ستراتیژیک پلان لیدو لپاره کیکاږی.