قانون اتباع خارجی وحمایت بین المللی در 11 زبان

قانون  اتباع خارجی وحمایت بین المللی  به 11 زبان ؛ ترکی، انگلیسی، روسی، ایتالیایی، بلغاری، آلمانی، عربی، فرانسوی، یونانی، فارسی، اسپانیایی ترجمه شده است.

ترجمه انگلیسی، روسی، ایتالیایی، بلغاری، آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی، یونانی، عربی، فارسی به شرح زیر است

قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی (Turkce)