د موقتي ساتنې د ثبت د مرکزونو پتې

د موقتي ساتنې د ثبت د مرکزونو پتې ته د لاسرسي لپاره مهربانې وکړئ دلته کلیک وکړئ.

د بهرنیانو د دندې جوازونو (بدلون) د قانون اړوند خبرتیا / اعلامیه

د بهرنیانو د دندې جوازونو (بدلون) د قانون اړوند خبرتیا / اعلامیې لپاره کلیک وکړئ.کلیک وکړي