مجوز اقامت بلند مدت

 

بواسطه حکم  کمیسیون سیاست های مهاجرتی مورخه 15.02.2017; درخواست های  مجوز اقامت بلند مدت ترک های مسقطی,  ترک های بلغاریستان و ترک ها یونان(ترک تراکیه غربی و افرادی که قبلا مجوز اقامت آنها ابطال گردیده ) که حا ئز شرایط مشخص شده هستند ,توسط فرمانداری ها گرفته شده ومجوز اقامت بلند مدت  جهت  افرادی که  ارزیابی درخواست آنها مثبت واقع شده مد نظر گرفته شد.

 

 افرادی که  ورود آنها به کشورمان قبل از تاریخ 01.01.2017 ثبت گردیده ترک های مسقطی,  ترک های بلغاریستان و ترک ها یونان(ترک تراکیه غربی و افرادی که قبلا مجوز اقامت انها ابطال گردیده ) که  قبل از افرادی که حائز شرایط مشخص شده  در حکم  کمیسیون سیاست های مهاجرتی هستند ، دارای مجوز اقامت (خانواده، كوتاه مدت، دانشجویی، انسانی ) هستند تا تاریخ 31.12.2017   می توانند  وقت مصاحبه جهت درخواست مجوز اقامت  بلند مدت از آدرس www.goc.gov.tr تعیین نمایند.