رسالت ما

در چارچوب قانون ریاست اداره مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه ارائه اطلاعات صحیح و کمک رسانی خدمات 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز،  به صورت متوالی و مستمر  به افرادی که متقاضی دریافت، از طریق  خط تلفن گویای رایگان 1۵7 و سایر کانال های خدماتی به شکل موثر, سریع و قابل اطمینان