چشم انداز ما

 

 

افرادی که  قصد دارند خدمات از سراسر کشور و خارج از کشوربهره مند شوند؛  بواسطه خط ارتباطی و سایر کانال های خدماتی که پاسخ دادن به سوالات, نظرات، پیشنهادات و شکایات  در مورد مسائل  مرتبط با حوزه مسوولیتی ریاست اداره مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه نظیر ویزا، اجازه اقامت، حمایت بین المللی و حمایت موقت و مدیریت پروسه اطلاع رسانی عمدتا موقعیت های اضطراری از جمله درخصوص قربانیان تجارت انسان و افرادی که در معرض  قاچاق مهاجران قرار گرفته اند و در این چارچوب  تداوم انجام وظیفه به عنوان یک خط تلفن گویای کمک رسانی