اطلاعیه

 

مطابق با مجوز اقامت اتباع خارجی  وامور مجوز اقامت انسانی   تحت بند اول  22 امین ماده از قانون شماره 6458 اتباع خارجی و حمایت بین المللی که توسط استانداردهای اداری(مدیریت اداره مهاجرت استانی) بعنوان اداره ای که باید در مرحله اول مراجعه شود  انجام می گیرد.

 

با این حال در سالهای اخیرمتوجه شدیم که اتباع خارجی  با هدف اخذ مجوط اقامت /و یا مجوز اقامت انسانی با اشخاص ثالث یا سازمان هایی که تحت نام خدمات مشاوره ای و بیمه ای مشغول به کار هستنددر حال ارتباط هستند و زمان به زمان،استفاده ازارم سازمانی ما تثبیت شده است. قابل فهم است که این افراد همچنین با دادن تعهدات قطعی به اتباع خارجی ،  خواهان بودن هزینه های بالا  هستند  از اتباع خارجی سو استفاده می کنند

 

به همین ترتیب، جهت دریافت مجوز اقامت انسانی و یکی از انواع  مجوز های اقامت موجوددر قانون شماره 6458 اتباع خارجی و حمایت بین المللی  به اشخاص ثالث یا سازمان های دیگر غیر ازمدیریت اداره مهاجرت استانی اعتبار نکنید

 

.با احترام به اطلاع عموم مردم می رسد