دنده

موږ د ترکیې جمهوریت د کورنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې عمومي مدیریت د مقرراتو پر بنسټ خدمت اخیستونکو ته، په اونۍ کې 7 ورځۍ 24 ساعته پرته له کومي دمي څخه د  157 وړیا لیکې او نورو خدماتو چینلونو له لارې په مؤثره، ګړنډې او باوري بڼه دقیق خدمات وړاندي کولو او تل مرستې کولو ته چمتو یاست.